Please wait...

ระบบเงินเดือน (E-Money)

ประชาสัมพันธ์

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
1.บันทึกข้อมูลทางการเงินบุคลากร
2.ออกหนังสือรับรองเงินเดือน
3.ออกหนังสือสรุปเงินได้
สิทธิการเข้าใช้งาน (สำหรับเจ้าหน้าที่ งานการเงิน)
ประกาศ ณ.วันที่ 05-08-2018 16:21:27

LOGIN
(สำหรับเจ้าหน้าที่ งานการเงิน)

สถิติ Login วันนี้ 0 ครั้ง